Thursday, February 7, 2013

Die Kapel se Skool vir Teologie, Etiek en Wêreldbeskouing (STEW)

Skool vir Teologie, Etiek en Wêreldbeskouing (STEW)

2013

Hoe die kursus werk:

Die kursus sal oor drie jaar loop.
Klasse sal elke jaar gedurende die 2de, 3de en 4de kwartale van die jaar loop. Ons hou een kwartaal uit omdat daar ook ander kursusse in Die Kapel aangebied word wat op `n jaarlikse basis loop (HelloMe en Are You The One For Me?).
Studente kan enige jaar by die kursus inval solank hulle net drie jaar voltooi.
Daar sal toetse en take wees. Ek sal sorg dat ons as dosente dit goed koordineer sodat elke vak n beurt kry vir take en toetse en dit nie alles op een slag sal kom nie.
Vakke kan nie apart geneem word nie omdat die kursus ontwikkel is om `n gebalanseerde basis aan lidmate te verskaf. DIE ENIGSTE VAK WAT WEL APART GENEEM KAN WORD IS "BERADING" omdat dit ook deel is van die Wellness Sentrum se opleiding aan die gemeente. Hierdie vak is deel van die opleiding aan beraders in Die Kapel. Die koste vir hierdie vak indien dit alleen geloop word sal R600 per jaar wees. Persone wat hierdie vak deurloop het sal as beraders in Die Kapel aangestel kan word indien hulle die keuringsproses slaag. Hulle sal egter nie as volronde mentors in Die Kapel aangestel kan word nie omdat die volle S.T.E.W. kursus daarvoor nodig is.


Vir wie is die kursus bedoel?


Eerstens vir enige Christen wat daarin belangstel om `n lekker verdieping in sy/haar kennis van die Teologie, Mense en die Wêreld te bekom.
Wat ons gemeente betref: Indien `n Kapeller die S.T.E.W. drie jaar kursus deurloop het kan hy of sy as geestelike mentors in die gemeente figureer. Ek sal hulle aanwend in situasies waar hulle leiding aan lidmate gee wat mentorskap nodig het. Hulle sal egter nie pastore in die Kapel kan word nie.
Indien `n Kapeller reeds `n erkende teologie kwalifikasie (nie Charismatiese Kerke se kursusse nie) agter die naam het en dan hierdie S.T.E.W. kursus ook voltooi het, sal hy of sy kwalifiseer om aansoek te doen vir `n pastoorspos binne die Kapel wanneer daar so `n pos vakant raak. Die aansoeker sal natuurlik die normale pad van onderhoude en keuring stap. `n Kwalifikasie beteken nog nie dat `n persoon geskik is vir `n pos nie. Maar wat akademiese vereiste betref sal dit die kriteria wees. Ek sal m.a.w. iemand as akadenies opgelei beskou om in die toekoms `n Kapel pastoor te word indien hy of sy reeds `n teologie kwalifikasie het en dan hierdie kursus as ons byvoeging gedoen het. In die verre toekoms sal ons hierdie kursus sodanig opskerp dat dit as `n alleenstaande teologiese kursus beskou kan word vir Die Kapel se doeleindes.


Kursusraamwerk:


Berading - Adrie Vermeulen
Hierdie kursus sal die student instaat stel om kennis te verkry van menslike ontwikkeling, persoonlikheidstyle, menslike gedrag (normaal en afwykend) soos wat dit deur verkillende teorietiese uitgangspunte beskryf word. Teorieë soos Klientgesentreerde Terapie (Rogers), Holistiese Gesondheid (Bio-sosiaal), Sterktes-Gebaseerde (Positive Thinking), Kognitiewe, Gedrags, Oplossinggerigte en Eksistensiële uitgangspunte sal die basis vorm waarlangs studente geleer sal word om basiese beradingstegnieke baas te raak en sodoende hulpverlenende gesprekke met mense te voer. Die vak sal `n teorietiese- sowel as praktiese komponent bevat en daar sal van studente verwag word om praktiese werksopdragte te voltooi ten einde die integrasie van teorie en praktyk te demonstreer.


Kritiese oorsig oor die Christelike dogmastrominge/leerstellings – Philip Liebenberg
Hierdie kursus sal aan studente `n oorsig oor die hele Christelike dogmatiek gee – vanaf die mees konserwatiewe tot die mees liberale uitgangpunte binne die Christelike leerstellings en perspektiewe.


Christenwees in die Praktyk – Johan Swart
Hoe vestig en ontwikkel ek daaglik 'n gesonde verhouding met God? Hierdie is `n praktiese kursus – in die ou taal: Praktiese Teologie.


Ou Testament – Philip Liebenberg
Sommige mense glo dat die Ou Testament argaïes is en dat die enigste waarde wat daarin opgesluit is van profetiese aard is. M.a.w. dit wat na Jesus vooruit sou wys. Ander mense lees weer letterlik alles deur `n Jesus-bril en maak alles in die Ou Testament tipes van Jesus. In hierdie kursus kyk ons na die Ou Testament vanuit `n holisitiese perspektief. Ons kyk na die Ou Testament in sy eie reg en eie konteks en ons kyk ook na die skrifgedeeltes wat as profeties beskou word, terwyl ons die geskrifte toelaat om met outentieke stem te praat vanuit sy konteks. Ons soek ook na die stem van die Ou Testament soos wat dit in hierdie era tot ons spreek.'n Oorsig oor die Westerse Wêreldbeskouing - Philip Liebenberg
In hierdie vak stap ons die pad langs die ontwikkeling van die Westerse lewensbeskouing soos wat dit in die filosofie ontplooi het. Ons kyk ook na die hedendaagse mens en die manier waarop ons na die lewe kyk. Dinge soos Big is Better, materialisme, taakgedrewenheid, sekularisme, politiek en gepaardgaande waardes word bekyk aan die hand van interessante boeke en navorsing.


Preekkunde - Philip Liebenberg
Studente leer die teorie van preek en praat en kry kans om dit prakties onder die knie te kry.S.T.E.W. 2013 Akademiese Rooster:
Daar word drie vakke per aand aangebied. Die klasse duur elk 50 minute en begin onderskeidelik om 19:00; 20:00 en 21:00.Eerste kwartaal
April
Die hele Aprilmaand word gewy aan Beradingsopleiding. Adrie sal die klasse aanbied.
4 - Oorsig van berading en terugvoer oor werkopdragte.
11 - Presentation 1 uur per student en een uur vrae en bespreking.
18 - Presentation 1 uur per student en een uur vrae en bespreking.
25 - Presentation 1 uur per student en een uur vrae en bespreking.
Mei
2 - Ou Testament; Praktiese Teologie; Wêreldbeskouing
9 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
16 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
23 - Ou Testament; Praktiese Teologie; Wêreldbeskouing
30 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
Junie
6 - Ou Testament; Praktiese Teologie; Wêreldbeskouing
13 - Traumaberading
20 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde praktiesTweede kwartaal
Julie
18 - Berading prakties: Trauma
25 - Ou Testament; Praktiese Teologie; Wêreldbeskouing
Augustus
1 – Berading prakties: Christenskap en gaywees
8 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
15 – Berading prakties: Christenskap en gaywees
22 - Ou Testament; Praktiese Teologie; Wêreldbeskouing
29 - Verhoudingsberading
September
5 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
12 - Berading prakties
19 - Ou Testament; Praktiese Teologie; WêreldbeskouingDerde kwartaal
Oktober
3 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
10 - Ou Testament; Praktiese Teologie; Wêreldbeskouing
17- Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
24 - Ou Testament; Praktiese Teologie; Wêreldbeskouing
31 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
November
7 – Eksamen: Preekkunde
14 – Eksamen: Ou Testament
21 – Eksamen: Oorsig oor die Christelike Dogmastrominge
28 – Eksamen: Oorsig oor die Westerse WêreldbeskouingKlasgelde R1 500.00 per jaar – vooruitbetaalbaar.Kontak philip@diekapel.co.za

Wednesday, February 6, 2013

Gay Kerk in Johannersburg: Die Kapel - pastoor Philip Liebenberg

Waarom is Die Kapel 'n gay kerk?

Jy mag wel vra...

Die Kapel bied aan gay gelowiges wat die hoofstroom kerk ons nie bied nie;`n fokus op die dinamika wat eie is aan die gay persoon se ervarings op geestelike -, sielkundige -, verhoudings- en seksuele vlak. Solank as wat hoofstroomkerke glo dat gays selibaat moet leef om die Here te behaag, sal daar gay kerke wees. Dis jammer, maar dit is hoe dit nou nog is. Die Kapel wil `n einde bring aan die wroeging wat gay gelowiges met die uitsprake in die Bybel beleef en hulle help om vrede met hulleself en God te maak. Dit is die eerste stap in `n gay gelowige se groei as Christen en mens. Die volgende stap behels `n keuse om weg te breek van 'n ongesonde gay lewenstyl ten einde 'n nuwe, gesonde gay leefstyl te ontwikkel. Die Kapel wil jou help groei en jou lewe in sy vele fasette op 'n gesonde baan plaas. Die Kapel wil jou ook blootstel aan ander gay mense wat goeie vriende vir jou kan wees. Die Kapel wil jou blootstel aan potensiële lewensmaats wat jou nie in pyn sal dompel nie. Die Kapel wil jou geestelik en emosioneel bystaan. Ons wil jou help om 'n nuwe pad met die Here, jouself en ander mense te stap. Dit vra vir 'n ommekeer. 'n Bekering. Dit beteken dat jy Jesus Christus die Here van jou lewe maak. Ons wil graag sien dat elke gay mens sal ophou om vir die Here bang of kwaad te wees. `n Gay lewe kan `n lewe in die Gees wees.

Philip Liebenberg se persoonlike missiestelling:

"Om deur middel van gesproke en geskrewe woorde 'n invloed op mense uit te oefen om nuut te dink en op nuwe paaie te stap."

Philip wil graag sien dat gay gelowiges destruktiewe paaie vir geesvervulde lewens verruil. Die gebaande dogmatiese paaie van die hoofstroomkerke wat `n gay leefstyl afkeur is egter ewe afbrekend vir die gay gelowige se ontwikkeling as mens en verhouding met God. Dit skaad ook ons perspektief op die rol van die Bybel in die gelowige se lewe deur die bybelskrywers se kennis en lewensbeskouing `n ontoepaslike impak op ons lewens te laat maak. Dit verwar gay Christene boonop wanneer ons sien dat dieselfde dogmatiese kringe nie meer so ernstig is oor die letterlike toepassing van ander bybelse uitsprake as wat hulle oor die gay uitsprake is nie. 'n Voorbeeld is die gemak waarmee kerke geskeides met nuwe maats in tweede huwelike bevestig, terwyl Jesus dit verbied het dat geskeides met enige iemand anders as hule oorspronklike eggenote in die huwelik tree. Hierdie selektiewe dogmaskommeling vervreem gays van die kerk en ontneem ons van die geleentheid om ook met die Bybel te stoei soos wat vroulike predikante in hulle gestoei met die Bybel uiteindelik hul regmatige plek op die kansel ingeneem het. Die Bybel se etiek het nie die finale antwoord vir vroue wat graag wil preek nie. Eweneens het die Bybel se etiek nie die finale antwoord vir gays se opregte behoefte aan liefde nie.

In Die Kapel wil Philip sy mede gay gelowiges inspireer om onder beheer van die Heilige Gees Bybel te lees deurdat hy hulle van `n nuwe perspektief op die rol van die Bybel voorsien. Philip se tweede boek handel oor hierdie onderwerp en sal in 2012 verskyn. Met hierdie probleem opgelos, stap ons in Die Kapel `n pad met die Here wat oor veel meer as ons gaywees gaan.

Philip Liebenberg Instituut vir Geestelike Groei

Teikengroep: Die gay gemeenskap

Voertuie:

Die Kapel

Sentrum vir Holistiese Gesondheid

Skool vir Teologie, Etiek en Wêreldbeskouing (S.T.E.W)


Die Kapel is geleë op die hoek van 4de straat en 4de laan in Melville, Johannesburg. Dienste is Sondae tussen 18:00 en 19:00


PROSEDURE TEN OPSIGTE VAN DIE BEVESTIGING VAN GAY HUWELIKE:

Die Kapel het twee persone wat gemagtig is om gay huwelike te bevestig aa boord:

Philip Liebenberg – Pastoor van Die Kapel

Eugene-Joshua Mouton – Voorheen AGS Pastoor en tans Admin Koordineerder van Die Kapel en nie-dienende geordende pastoor by Die Kapel

Stuur ‘n epos na sekretaresse@diekapel.co.za vir enige navrae.

Indien een van ons huweliksbevestigers beskikbaar is om die huwelik te voltrek, sal ons sekretaresse die voornemende egpaar in kennis stel en reelings tref vir `n afspraak met die bevestiger. Die paartjie moet die huweliksbevestiger asseblief ten minste 30 dae voor die beplande huwelik kom sien. Kontak ons dus asseblief lank voor die beplande huwelik sodat daar vir almal betrokke genoeg tyd is om op gereedheidsgrondslag te kom.

Bring asseblief die volgende saam vir die afspraak met die huweliksbevestiger:

Brief van die prokureur wat die huwelikskontrak opstel (indien daar `n kontrak is) 2 identiteitsfoto’s van elke party
Afskrif van elkeen se id dokument Afskrifte van twee getuies se id dokumente, sowel as hulle kontaknommers
Afskrifte van egskeidingsbevele indien voorheen getroud
Program van die seremonie Kaart na die seremonie of GPSadres/koórdinate
Bewys van betaling van fooi in Die Kapel se rekening. Die fooi moet ten volle vereffen wees teen die tyd dat hierdie finale reelings getref word aangesien ons in die verlede te veel bloutjies geloop het met egpare wat op die troudag vriendelik verduidelik dat hulle skoon vergeet het om geld saam te bring. Nou, wie raas nou met twee pasgetroudes?!

Fooi:

Seremonie: R1200.00
Reisfooi: R300.00 plus R200.00 vir een uur se reis heen-en weer tussen JHB en `n venue aan die buitewyke van JHB, wat neerkom op `n uur van die huweliksbevestiger se tyd
Totaal: R1700.00

Die wettige gedeelte van die seremonie sowel as die inhandiging van die registrasiedokumente van die huwelik by Binnelandse Sake is GRATIS.

Troues by Philip aan huis:

Indien `n paartjie by Philip in Melville aan huis met `n vinnige seremonie trou, beloop die koste R500 in totaal. Indien die seremonie meer om die lyf moet bevat en daar meer gaste as net die getuies teenwoordig gaan wees sal Philip na gelang van die spesifieke behoeftes kwoteer.

Let wel: Indien die seremonie laat begin vra die huweliksbevestiger pro rata vir sy/haar tyd teen R200.00 per uur. Ons versoek egter vriendelik dat die seremonie stiptelik sal begin.


BESOEKERS Indien jy beplan om Die Kapel te besoek, maar graag eers meer oor ons wil weet, is jy welkom om Marc van der Merwe te kontak: sel: 078 102 0615 e-pos: marcdaniel30@gmail.com

VIR AFSPRAKE MET PHILIP LIEBENBERG Ronelle van Zyl hanteer Philip se dagboek. Kontak haar gerus. sel: 082 873 2484 e-pos: secretary@thechapel.ws