Thursday, February 7, 2013

Die Kapel se Skool vir Teologie, Etiek en Wêreldbeskouing (STEW)

Skool vir Teologie, Etiek en Wêreldbeskouing (STEW)

2013

Hoe die kursus werk:

Die kursus sal oor drie jaar loop.
Klasse sal elke jaar gedurende die 2de, 3de en 4de kwartale van die jaar loop. Ons hou een kwartaal uit omdat daar ook ander kursusse in Die Kapel aangebied word wat op `n jaarlikse basis loop (HelloMe en Are You The One For Me?).
Studente kan enige jaar by die kursus inval solank hulle net drie jaar voltooi.
Daar sal toetse en take wees. Ek sal sorg dat ons as dosente dit goed koordineer sodat elke vak n beurt kry vir take en toetse en dit nie alles op een slag sal kom nie.
Vakke kan nie apart geneem word nie omdat die kursus ontwikkel is om `n gebalanseerde basis aan lidmate te verskaf. DIE ENIGSTE VAK WAT WEL APART GENEEM KAN WORD IS "BERADING" omdat dit ook deel is van die Wellness Sentrum se opleiding aan die gemeente. Hierdie vak is deel van die opleiding aan beraders in Die Kapel. Die koste vir hierdie vak indien dit alleen geloop word sal R600 per jaar wees. Persone wat hierdie vak deurloop het sal as beraders in Die Kapel aangestel kan word indien hulle die keuringsproses slaag. Hulle sal egter nie as volronde mentors in Die Kapel aangestel kan word nie omdat die volle S.T.E.W. kursus daarvoor nodig is.


Vir wie is die kursus bedoel?


Eerstens vir enige Christen wat daarin belangstel om `n lekker verdieping in sy/haar kennis van die Teologie, Mense en die Wêreld te bekom.
Wat ons gemeente betref: Indien `n Kapeller die S.T.E.W. drie jaar kursus deurloop het kan hy of sy as geestelike mentors in die gemeente figureer. Ek sal hulle aanwend in situasies waar hulle leiding aan lidmate gee wat mentorskap nodig het. Hulle sal egter nie pastore in die Kapel kan word nie.
Indien `n Kapeller reeds `n erkende teologie kwalifikasie (nie Charismatiese Kerke se kursusse nie) agter die naam het en dan hierdie S.T.E.W. kursus ook voltooi het, sal hy of sy kwalifiseer om aansoek te doen vir `n pastoorspos binne die Kapel wanneer daar so `n pos vakant raak. Die aansoeker sal natuurlik die normale pad van onderhoude en keuring stap. `n Kwalifikasie beteken nog nie dat `n persoon geskik is vir `n pos nie. Maar wat akademiese vereiste betref sal dit die kriteria wees. Ek sal m.a.w. iemand as akadenies opgelei beskou om in die toekoms `n Kapel pastoor te word indien hy of sy reeds `n teologie kwalifikasie het en dan hierdie kursus as ons byvoeging gedoen het. In die verre toekoms sal ons hierdie kursus sodanig opskerp dat dit as `n alleenstaande teologiese kursus beskou kan word vir Die Kapel se doeleindes.


Kursusraamwerk:


Berading - Adrie Vermeulen
Hierdie kursus sal die student instaat stel om kennis te verkry van menslike ontwikkeling, persoonlikheidstyle, menslike gedrag (normaal en afwykend) soos wat dit deur verkillende teorietiese uitgangspunte beskryf word. Teorieë soos Klientgesentreerde Terapie (Rogers), Holistiese Gesondheid (Bio-sosiaal), Sterktes-Gebaseerde (Positive Thinking), Kognitiewe, Gedrags, Oplossinggerigte en Eksistensiële uitgangspunte sal die basis vorm waarlangs studente geleer sal word om basiese beradingstegnieke baas te raak en sodoende hulpverlenende gesprekke met mense te voer. Die vak sal `n teorietiese- sowel as praktiese komponent bevat en daar sal van studente verwag word om praktiese werksopdragte te voltooi ten einde die integrasie van teorie en praktyk te demonstreer.


Kritiese oorsig oor die Christelike dogmastrominge/leerstellings – Philip Liebenberg
Hierdie kursus sal aan studente `n oorsig oor die hele Christelike dogmatiek gee – vanaf die mees konserwatiewe tot die mees liberale uitgangpunte binne die Christelike leerstellings en perspektiewe.


Christenwees in die Praktyk – Johan Swart
Hoe vestig en ontwikkel ek daaglik 'n gesonde verhouding met God? Hierdie is `n praktiese kursus – in die ou taal: Praktiese Teologie.


Ou Testament – Philip Liebenberg
Sommige mense glo dat die Ou Testament argaïes is en dat die enigste waarde wat daarin opgesluit is van profetiese aard is. M.a.w. dit wat na Jesus vooruit sou wys. Ander mense lees weer letterlik alles deur `n Jesus-bril en maak alles in die Ou Testament tipes van Jesus. In hierdie kursus kyk ons na die Ou Testament vanuit `n holisitiese perspektief. Ons kyk na die Ou Testament in sy eie reg en eie konteks en ons kyk ook na die skrifgedeeltes wat as profeties beskou word, terwyl ons die geskrifte toelaat om met outentieke stem te praat vanuit sy konteks. Ons soek ook na die stem van die Ou Testament soos wat dit in hierdie era tot ons spreek.'n Oorsig oor die Westerse Wêreldbeskouing - Philip Liebenberg
In hierdie vak stap ons die pad langs die ontwikkeling van die Westerse lewensbeskouing soos wat dit in die filosofie ontplooi het. Ons kyk ook na die hedendaagse mens en die manier waarop ons na die lewe kyk. Dinge soos Big is Better, materialisme, taakgedrewenheid, sekularisme, politiek en gepaardgaande waardes word bekyk aan die hand van interessante boeke en navorsing.


Preekkunde - Philip Liebenberg
Studente leer die teorie van preek en praat en kry kans om dit prakties onder die knie te kry.S.T.E.W. 2013 Akademiese Rooster:
Daar word drie vakke per aand aangebied. Die klasse duur elk 50 minute en begin onderskeidelik om 19:00; 20:00 en 21:00.Eerste kwartaal
April
Die hele Aprilmaand word gewy aan Beradingsopleiding. Adrie sal die klasse aanbied.
4 - Oorsig van berading en terugvoer oor werkopdragte.
11 - Presentation 1 uur per student en een uur vrae en bespreking.
18 - Presentation 1 uur per student en een uur vrae en bespreking.
25 - Presentation 1 uur per student en een uur vrae en bespreking.
Mei
2 - Ou Testament; Praktiese Teologie; Wêreldbeskouing
9 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
16 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
23 - Ou Testament; Praktiese Teologie; Wêreldbeskouing
30 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
Junie
6 - Ou Testament; Praktiese Teologie; Wêreldbeskouing
13 - Traumaberading
20 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde praktiesTweede kwartaal
Julie
18 - Berading prakties: Trauma
25 - Ou Testament; Praktiese Teologie; Wêreldbeskouing
Augustus
1 – Berading prakties: Christenskap en gaywees
8 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
15 – Berading prakties: Christenskap en gaywees
22 - Ou Testament; Praktiese Teologie; Wêreldbeskouing
29 - Verhoudingsberading
September
5 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
12 - Berading prakties
19 - Ou Testament; Praktiese Teologie; WêreldbeskouingDerde kwartaal
Oktober
3 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
10 - Ou Testament; Praktiese Teologie; Wêreldbeskouing
17- Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
24 - Ou Testament; Praktiese Teologie; Wêreldbeskouing
31 - Oorsig oor die verskillende Christelike dogmastrominge; Preekkunde; Preekkunde prakties
November
7 – Eksamen: Preekkunde
14 – Eksamen: Ou Testament
21 – Eksamen: Oorsig oor die Christelike Dogmastrominge
28 – Eksamen: Oorsig oor die Westerse WêreldbeskouingKlasgelde R1 500.00 per jaar – vooruitbetaalbaar.Kontak philip@diekapel.co.za

No comments: